Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi

Jednostka powstała z początkiem 2011 r. z przeformowania 31 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, który utworzony został w maju 2003 r. w kompleksie wojskowym w m. Babki w gminie Mosina.

 

Z dniem 1 września 2003 r. 31 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania włączony został do systemu dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego i rozpoczął pełnić dyżury bojowe w systemie Obrony Powietrznej.

 

Po włączeniu do systemu Obrony Powietrznej jednostka poddana została ważnemu sprawdzianowi i z powodzeniem zabezpieczyła ćwiczenia lotnicze pk. NATO Air Meet 2003, pierwsze w Polsce i jedno z najważniejszych ćwiczeń w NATO. Jednostka od początku istnienia uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach oraz szkoleniach lotniczych.

 

Rysunek odznaki pamiątkowej MJDOP

Pułkownik pilot Szczepan ŚCIBIOR zajmuje ważne miejsce wśród żołnierzy szczególnie zasłużonych dla lotnictwa Sił Zbrojnych i obronności Państwa. Dzięki walorom organizacyjnym i dowódczym potrafił doskonale wykorzystać możliwości ówczesnego lotnictwa w walce ze wspólnym wrogiem – z niemieckim najeźdźcą, w działaniach narodowych i koalicyjnych.

 

Wpływ, jaki Pułkownik Szczepan ŚCIBIOR wywarł na sztukę wojenną, szczególnie w zakresie taktyki i użycia lotnictwa, jak również szkolenia lotniczego, pozostaje niezaprzeczalnym dorobkiem polskiej myśli wojskowej. Z jego szerokiej wiedzy i doświadczenia korzystały też siły powietrzne Francji i Wielkiej Brytanii.

Rysunek oznaki rozpoznawczej MJDOP

Gdyby Pułkownik Ścibior działał w polskim lotnictwie wojskowym w dzisiejszych czasach, jego nowatorskie i nieszablonowe podejście do użycia lotnictwa, ogromna wiedza i doświadczenie oraz zdolności dowódcze i organizacyjne byłyby bezcenne przy przeformowaniu naszej jednostki i tworzeniu nowej jakości w lotnictwie SZ RP.

 

Życie Pułkownika Szczepana Ścibiora do wybuchu wojny było ściśle związane z Poznaniem i Ziemią Wielkopolską. Przez 10 lat, w latach 1927 – 1937, zajmował stanowiska służbowe w 3. Pułku Lotniczym w Poznaniu.

 

Patriotyczna postawa Pułkownika Ścibiora, oddanego rodzinie męża i ojca, który pomimo bardzo niesprzyjających międzynarodowych warunków politycznych i warunków w kraju, w okresie instalowania w Polsce władzy sowieckiej nie kalkulował, wrócił do Polski po trudach wojny i ciężką pracą u podstaw, jak bohaterowie romantyczni wychowani w duchu miłości do ojczyzny, kształcił młodych adeptów

powojennego lotnictwa. Za swoją ciężką pracę i służbę oraz wierność ideałom zapłacił największą cenę, cenę życia i zapomnienia, na które skazany został przez aparat represji PRL.

 

Jesteśmy przekonani, że wyżej wymienione względy i analogie są wystarczającą argumentacją, aby Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi ze składu Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej mogła ubiegać się o nadanie tak zaszczytnego imienia i przywrócenie pamięci tego bohaterskiego lotnika w środowisku wojskowym i cywilnym.

 

Nadanie Mobilnej Jednostce Dowodzenia Operacjami Powietrznymi imienia Pułkownika pilota Szczepana Ścibiora, pozwoli włączyć naszą formację w poczet jednostek z dumą kultywujących tradycje oręża polskiego i pamięć najwybitniejszych Polaków, którzy swoimi czynami bojowymi i niezłomnością charakteru tworzyli obecny kształt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej i Ziemi Wielkopolskiej.

Rysunek Pomnika Dywizjonu 305

na terenie MJDOP

Kontynuując tradycje 305 Dywizjonu Bombowego, zwróciliśmy się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o ustanowienie święta jednostki w dniu 25 kwietnia. Dzień 25 kwietnia ogłoszony został świętem 305. Dywizjonu. Po osiągnięciu przez dywizjon gotowości operacyjnej, w nocy 24/25 kwietnia 1941 roku trzy załogi dywizjonu po raz pierwszy wzięły udział w operacji bojowej, w nocnym bombardowaniu zbiorników paliwa w Rotterdamie, w składzie 1. Grupy Bombowej.

 

Dzień ten jest ważny dla 305 Dywizjonu i ludzi, których potomkowie żyją w naszym regionie i są dumni z dokonań i daniny krwi złożonej przez ich przodków, a jednostka nasza, której personel związany jest z Wielkopolską, z zaangażowaniem i poświęceniem wykonuje powierzone jej zadania, stojąc na straży powietrznych granic Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych.

 

Funkcjonowanie załóg bojowych 305 Dywizjonu i praca nawigatorów pokładowych – dowódców załóg, jest pierwowzorem funkcjonowania nawigatorów naprowadzania Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, którzy stanowią trzon

personelu Stanowiska Dowodzenia. Wykonują trudną profesję dowodzenia i kierowania załogami samolotów i całymi ugrupowaniami w powietrzu. Podobnie jak w przypadku nawigatorów pokładowych, efektem dobrze wykonanej przez nich pracy jest precyzyjne naprowadzenie statku powietrznego na cel.

 

Swoją karierę rozpoczynają od pierwszego stopnia oficerskiego – podporucznika nawigatora i kontynuują rozwój zawodowy, aż po najwyższe i najbardziej zaszczytne stanowiska w kierownictwie jednostki.

 

Przyjmując imię Pułkownika pilota Szczepana Ścibiora i kontynuując tradycje 305. Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi dołączy do grona formacji wojskowych w Wielkopolsce, które codzienną służbą, stojąc na straży polskiego nieba z dumą zaświadczają o najwyższych przymiotach Polskich Sił Powietrznych.

 

Źródło: Opracowanie MJDOP.

Projekt sztandaru MJDOP

Województwo Wielkopolskie tradycyjnie było i jest miejscem dyslokacji licznych jednostek wojskowych. Ten region kraju zawsze silnie podkreślał swój patriotyczny charakter i przywiązanie do wojska. Władze rządowe i samorządowe zaangażowane są w dzieło umacniania obronności Rzeczypospolitej i propagowania tradycji wojskowych w społeczności regionu.

Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi rozmieszczona jest w granicach administracyjnych Gminy Mosina. Ten region województwa zawsze silnie podkreślał swój charakter i przywiązanie do tradycji wojskowych. Gmina aktywnie wspiera działalność promocyjną wojska wśród społeczności lokalnej, organizuje liczne uroczystości patriotyczne. Umacnia więź wspólnoty obywatelskiej mieszkańców z historią, poprzez poszukiwanie pozytywnych wzorców i kultywowanie tradycji wojskowych.

Używanie przez żołnierzy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi odznaki pamiątkowej podkreśla przynależność jednostki do grona formacji wojskowych dyslokowanych w Wielkopolsce. MJDOP poprzez swoją codzienną służbę stoi na straży polskiego nieba i z dumą zaświadcza o najwyższych przymiotach Polskich Sił Powietrznych.

MJDOP poprzez umieszczenie odznaki 305 Dywizjonu Bombowego na płacie sztandaru wskazuje na tradycje wspólnej walki zbrojnej żołnierza polskiego z armiami sojuszniczymi na Zachodzie. Podkreśla uznanie naszych sojuszników dla bohaterskiej postawy lotników polskich w walce ze wspólnym wrogiem. Odznaka 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przyznana została personelowi dywizjonu w dowód uznania zasług i pamięci poległych lotników.

 

 

Portal opracowany przez ICHB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz Mobilną Jednastkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi na podstawie Porozumienia o współpracy z dnia 9 kwietnia 2018r.

Tradycje

Lotnictwa

Wojskowego

Wielkopolski

305 Dywizjon Bombowy “Ziemi Wielkopolskiej”

MJDOP

Odznaka pamiątkowa

Oznaka rozpoznawcza

Sztandar

Pomnik

MJDOP

Odznaka pamiątkowa

Oznaka rozpoznawcza

Sztandar

Pomnik